Obowiązki ministranta podczas mszy – co warto wiedzieć?

Ministrant służący podczas mszy ma określone obowiązki. Są one zależne głównie od pełnionej przez niego funkcji. Jakie są główne funkcje ministrantów? Co zależy do ich obowiązków?

W zasadzie ministrantem może zostać każdy chłopiec. W tym celu konieczne jest zgłoszenie się do lokalnej parafii, aby uzyskać więcej informacji. Na początku chłopiec przyjmowany jest jako kandydat i zwykle po około roku, w trakcie którego uczy się najważniejszych obowiązków ministranckich, może zacząć swoją posługę.

Zadania ministranta

Ministranci mają określone zadania. Wśród nich znajdują się między innymi służenie podczas mszy, a także modlitwa ministrantów przed mszą i po mszy. Ponadto uczestniczą oni w innych wydarzeniach odbywających się podczas uroczystości i wydarzeń kościelnych, na przykład odwiedzają wiernych razem z księdzem podczas kolędy.

Istnieje również specjalny herb ministrantów – zawiera on dwa kłosy, dzban umieszczony na księdze oraz winogrono. U góry herbu znajduje się litera M.

Jakie są najważniejsze zadania ministranta podczas mszy? Są one zależne głównie od jego funkcji. Te dzieli się na różne kategorie. Poniżej można znaleźć dokładne informacje na ich temat.

Choralista

Ministrant pełniący swoją funkcję jako choralista ma na celu dawanie sygnałów do zmiany postawy, stosując do tego celu dzwonki. Ponadto bije w gong i ma na celu odpowiadanie kapłanowi śpiewem podczas liturgii.

Kiedy ministrant dzwoni dzwonkami? Przede wszystkim podczas rozpoczęcia mszy oraz w odpowiednich momentach liturgii, na przykład przy ukazywaniu Hostii. Nie m tutaj ściśle określonych zasad, ponieważ w każdej parafii sygnały dźwiękowe mogą być nieco inne.

Ministrant światła

Cceroferariusz, czyli ministrant światła ma na celu niesienie świecy albo pochodni. Uczestniczy on podczas procesji wejścia, procesji z Ewangeliarzem, w trakcie czytania Ewangelii, a także podczas procesji wyjścia.

Ministrant ołtarza

Jego głównym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie ołtarza, a także naczyń używanych podczas mszy świętej. Pomaga on ponadto w odbieraniu darów ofiarnych. Zazwyczaj podczas liturgii funkcję ministrantów ołtarza pełnią dwaj ministranci jednocześnie.

Ministrant kadzidła

Określani są jako nawikulariusz i turyferariusz. Są oni odpowiedzialni za kadzidło w trakcie mszy świętej. Pierwszy z nich, czyli nawikulariusz niesie specjalne naczynie nawikułę, natomiast turyferariusz ma niesie trybularz – kadzielnicę.

Ministranci kadzidła uczestniczą między innymi w obrzędach wstępnych, czytaniu Ewangelii, przygotowywaniu darów, podczas przeistoczenia oraz błogosławieństwa.

Ministrant księgi

Ministrant pełniący tę funkcję ministrant jest odpowiedzialny za księgi, jakie stosowane są podczas mszy świętych. Do głównych zadań ministranta księgi zaliczają się między innymi przygotowywanie tekstów do modlitw powszechnych, czytań mszalnych, tekstów w mszale. Poza tym zanosi on mszał na ołtarz i podaje teksty.

Ministrant słowa Bożego

Jest on określany również jako lektor promowany. Ministrant słowa Bożego odpowiedzialny jest za odczytywanie Słowa Bożego, wezwania do modlitwy, czyta też komentarze mszalne i wykonuje psalmy.

Ministrant słowa Bożego jest zazwyczaj starszym ministrantem, który do tej funkcji został pobłogosławiony przez proboszcza, dziekana, biskupa. Dodatkowo ze względu na swój wiek i doświadczenie może on również zajmować się młodszymi ministrantami.

Psałterzysta

To ministrant odpowiedzialny za wykonywanie psalmów responsoryjnych.

Dokładne informacje o tym, jakie są zadania konkretnych ministrantów, można znaleźć w książkach poświęconych temu tematowi, a także można uzyskać je podczas spotkań z księdzem i opiekunem ministrantów.